Verlofaanvragen

Verlofaanvragen

Medisch verlof
Wij vragen u zo veel mogelijk rekening te houden met het plannen van afspraken buiten schooltijd. Indien het niet anders kan kunt u via de app verlof aanvragen. Dit is enkel voor medisch verlof zoals de tandarts, orthodontist, huisarts, ziekenhuis of andere medische redenen. Ben in uw verlof aanvraag zo specifiek mogelijk. 
Vraag het verlof tijdig aan. U weet vaak al geruime tijd wanneer u een afspraak heeft staan. U heeft officieel pas verlof als u akkoord heeft ontvangen van de directie. 

Verlof voor extra vakantie en leerplicht.

Regelmatig komt het verzoek om extra verlof- en/of vakantiedagen. Het blijkt dan, dat er nogal onduidelijkheden zijn rond de aanvraag voor een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht. In het algemeen geldt, dat de directeur alleen toestemming mag geven voor een vrije (mid)dag indien er sprake is van gewichtige omstandigheden (bijzondere familieomstandigheden zoals huwelijk, jubileum, begrafenis). Er mag geen vrij gegeven worden voor bijvoorbeeld het wegbrengen van een familielid naar Schiphol, voor het uitslapen na een feest, voor het deelnemen aan sporttoernooien, voor een lang weekend in een vakantiebungalowpark e.d. Ook kan er geen verlof aansluitend aan de zomervakantie gegeven worden! Indien er sprake is van (een vermoeden van) ongeoorloofd verzuim heeft de directeur de wettelijke plicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Er bestaat een aparte, eenduidige manier voor het aanvragen van extra verlof- of vakantiedagen. Alle verzoeken om extra vakantie worden schriftelijk bij de schoolleiding ingediend. De formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de schoolleiding. Deze moeten uiterlijk 6 weken van tevoren ingediend worden.

Voor meer informatie kunt u hier terecht. 

Verlof aanvragen

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts. Wij vragen u om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien dit niet mogelijk is dient u een verlofbriefje bij de directie in te vullen of digitaal via de app of website. De directie neemt vervolgens een besluit of het verlof wordt goedgekeurd. Indien de afspraak onder schooltijd valt, bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen nooit kinderen naar huis. Dit geldt ook voor leerlingen van groep 7 en 8.