Verlofaanvragen

Verlof aanvragen

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
Wij vragen u om dergelijke afspraken zoveel mogelijk na schooltijd te maken. Indien dit niet mogelijk is dient u een verlofbriefje bij de directie in te vullen. De directie neemt vervolgens een besluit of het verlof wordt goedgekeurd.
Indien de afspraak onder schooltijd valt, bent u verplicht om uw kind op school te komen ophalen. We sturen nooit kinderen naar huis. Dit geldt ook voor leerlingen van groep 7 en 8.

Verlof voor extra vakantie en leerplicht.
Regelmatig komt het verzoek om extra verlof- en/of vakantiedagen. Het blijkt dan, dat er nogal onduidelijkheden zijn rond de aanvraag voor een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht. In het algemeen geldt, dat de directeur alleen toestemming mag geven voor een vrije (mid)dag indien er sprake is van gewichtige omstandigheden (bijzondere familieomstandigheden zoals huwelijk, jubileum, begrafenis). Er mag geen vrij gegeven worden voor bijvoorbeeld het wegbrengen van een familielid naar Schiphol, voor het uitslapen na een feest, voor het deelnemen aan sporttoernooien, voor een lang weekend in een vakantiebungalowpark e.d. Ook kan er geen verlof aansluitend aan de zomervakantie gegeven worden! Indien er sprake is van (een vermoeden van) ongeoorloofd verzuim heeft de directeur de wettelijke plicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Er bestaat een aparte, eenduidige manier voor het aanvragen van extra verlof- of vakantiedagen. Alle verzoeken om extra vakantie worden schriftelijk bij de schoolleiding ingediend. De formulieren hiervoor zijn te verkrijgen bij de schoolleiding. Deze moeten uiterlijk 6 weken van tevoren ingediend worden.