Medezeggenschapsraad (MR)

Rol van de MR 

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, ouders en personeel, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is het instemming- en adviesrecht. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigd.

Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies geven. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
 • Het schoolreglement;
 • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag;
 • De taakverdeling binnen de schoolleiding;
 • Het vakantierooster;
 • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school,

Voor sommige zaken bestaat er ook nog verschil tussen de teamleden en de ouderleden. In het algemeen kun je zeggen dat de teamleden instemmingbevoegdheid hebben over die zaken die het personeel aangaan zoals:

 • de samenstelling van de formatie;
 • taakverdeling en beleid ten aanzien van nascholing van het team.

De oudergeleding heeft instemmingbevoegdheid over zaken die leerlingen aangaan, zoals:

 • verandering van grondstelling van de school;
 • vaststelling van de schoolgids;
 • vaststelling van de onderwijstijd;
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de tussenschoolse opvang.

Voor meer informatie over de MR en de taken hiervan kunt u ook kijken op http://www.infowms.nl/

 

De MR van Don Sarto

In onze MR zitten namens het personeel 4 leden en namens de ouders 4 leden. U kunt voor informatie altijd een ouder of personeelslid aanspreken. In principe zijn de vergaderingen van de MR open en kan iedereen toehoren tenzij het over personen gaat dan is de vergadering besloten.

De ouders zullen zich hieronder even voorstellen:

daphne
Hallo, Ik ben lid van de MR omdat ik graag wil meedenken en meepraten wat er hier op school gebeurt.Ik ben Daphne Mallens. Ik ben moeder van Jesse en Gabriëlla. Jesse zit nu in groep 8 en Gabriëlla op het Vakcollege.

IMG_6208

Mijn naam is Danny van de Sanden. Ik heb samen met Frenkel Pelders 2 prachtige zonen, Jayden (11) en Viggo (7) beide leerlingen van Don Sarto. Ik ben al enige tijd lid van de MR, fungeer graag als klankbord voor ouders binnen onze school, denk en praat mee met de leden van de MR wat er op de school afspeelt.

yasmine

Mijn naam is Yasemin en ben 38 jaar. Dit wordt mijn 1e jaar in de MR. Mijn streven is de “stem” te zijn van ieder ouder die een bijdrage wil leveren d.m.v. goede ideeën en oplossingen. Dat wil ik dan maar al te graag overbrengen aan mede MR-leden. U bent dus van harte welkom ook bij mij om uw probleem/idee voor te leggen!

dsc00063Hallo ik ben Patricia Hoevenaar. Ik ben de ouder van Laura Solmaz uit gr 6. Ik ben 45 jaar woon in Duifstraat. Ik heb ook op Don Sarto gezeten mijn werk is  Interieur verzorgster. Naast MR lid ben ik ook lid van de GMR namens de oudergeleding van Don Sarto.

Het personeel zal zich hieronder even voorstellen:

dymph

Al ruim vijfendertig jaar ben ik als klassenleerkracht werkzaam op de Don Sartoschool en heb in diverse leerjaren les gegeven (gr 3-4-5-6-8). Mijn voorkeur gaat uit naar de midden- en bovenbouw. Op het moment geef ik op maandag en dinsdag les in groep 6.  Ook ben ik al velen jaren lid van de MR. Tijdens mijn zitting in de MR hebben we weinig te maken gehad met grote problemen. Zaken die regelmatig aan bod zijn gekomen zijn:  keuze schoolreisje, financiering  aanschaf tenues schooltoernooien, schooltijden, verkeersbrigadiers, veiligheid binnen en buiten de school.

Buiten dit ben ik getrouwd en moeder van twee volwassen kinderen. In mijn vrije tijd tennis ik, fiets  ik graag, en breng mijn vakanties sportief in de bergen door. Ben altijd met veel plezier lid van de MR geweest en wil hier voorlopig nog mee doorgaan!

 img_7108

Ik ben Andries Berens.
Ik werk sinds 1979 als leerkracht op de Don Sartoschool.
Ik ben gehuwd en heb drie kinderen, die ook op DS gezeten hebben.
Ik ben opa van drie kleinkinderen.
Het vierde kleinkind wordt binnen enkele weken verwacht.

nikkie

Mijn naam is Nikkie van Groenendaal  ik ben de voorzitter van de MR. Ik werk op Don Sarto als Intern begeleider. Ik sta ook 1 dag in de week in groep 5 naast meneer Andries. Naast voorzitter van de MR van Don Sarto neem ik namens de personeelsgeleding ook zitting in de GMR van SKOTZO en vervul ik hier de rol van secretaris. Voor meer informatie over de GMR verwijs ik u naar http://www.skotzo.nl/gmr/